5–Year Season Calendar

Football (Class 1A-8A) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27
Season Starts (Mon. Week 6) Aug. 8 Aug. 7 Aug. 12 Aug. 11 Aug. 10
1st Contest May be Held (Thurs. Week 8) Aug. 25 Aug. 24 Aug. 29 Aug. 28 Aug. 27
Pairings Announced (Sat. Week 16) Oct. 22 Oct. 21 Oct. 26 Oct. 25 Oct. 24
First Round (Fri. or Sat. Week 17) Oct. 28 or 29 Oct. 27 or 28 Nov. 1 or 2 Oct. 31 or Nov. 1 Oct. 30 or 31
Second Round (Fri. or Sat. Week 18) Nov. 4 or 5 Nov. 3 or 4 Nov. 8 or 9 Nov. 7 or 8 Nov. 6 or 7
Quarterfinals (Fri. or Sat. Week 19) Nov. 11 or 12 Nov. 10 or 11 Nov. 15 or 16 Nov. 14 or 15 Nov. 13 or 14
Semifinals (Fri. or Sat. Week 20) Nov. 18 or 19 Nov. 17 or 18 Nov. 22 or 23 Nov. 21 or 22 Nov. 20 or 21
State Finals (Fri. or Sat. Week 21) Nov. 25 or 26 Nov. 24 or 25 Nov. 29 or 30 Nov. 28 or 29 Nov. 27 or 28
Season Ends. (Sat. Week 21) Nov. 26 Nov. 25 Nov. 30 Nov. 29 Nov. 28